· odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek

· odpowiedzialność przystępującego wspólnika za zobowiązania spółki

· odpowiedzialność odszkodowawcza wspólników

· odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 KSH)

· pozbawienie prawa do reprezentacji

· ustalenia dot. sposobu wykonywania prawa do reprezentacji a ochrona osób trzecich

· postępowanie w razie sporu pomiędzy wspólnikami

· dokumentacja zgromadzeń i uchwał

· rozliczenia finansowe pomiędzy wspólnikami

· roszczenia o wypłatę i podział zysku

· prawa lub jego braku spadkobierców zmarłego wspólnika do wstąpienia do spółki

· prawa małżonka w spółce

· przekształcenia, połączenia, podziały spółek

· postępowanie likwidacyjne

· wystąpienie wspólnika ze spółki

· przeniesienie praw i obowiązków wspólnika

· wypowiedzenie umowy spółki.