Windykacja

Kancelaria wykonuje usługi związane z odzyskiwaniem należności od nierzetelnych kontrahentów, będących przedsiębiorcami, jak i od osób fizycznych. Doświadczenie w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych pozwala nam na skuteczne wyegzekwowanie należności oraz wskazuje Klientom, jak racjonalnie postępować z dłużnikami.

 

W ramach usługi Kancelaria oferuje:

• przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,

• kontakt i negocjacje z dłużnikiem,

• opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,

• uzyskanie tytułu wykonawczego zarówno na drodze sądowej jak i w wyniku negocjacji z dłużnikiem

• zabezpieczenie wierzytelności,

• reprezentowanie Klienta w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym,w tym przygotowanie wniosku egzekucyjnego, wybór i kontakt z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne

 

Kancelaria reprezentuje wierzycieli w postępowaniach przeciwko nierzetelnym Dłużnikom, którzy działając w celu pokrzywdzenia wierzycieli, urywają lub pozbywają się składników majątkowych. Postępowania te obejmują m.in.:

• sprawy cywilne z tak zwanej „skargi pauliańskiej”

• postępowania karnych przeciwko dłużnikom działającym umyślnie na szkodę wierzyciela

• postępowaniach sądowych przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania spółek takim jak zarząd spółki, wspólnicy zarządzający

• reprezentowanie wierzyciela w sprawach związanych z wniesieniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika

• reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w tym zgłoszenia wierzytelności, reprezentacja wierzyciela w głosowaniach nad propozycjami układowymi

• reprezentacja wierzyciela w egzekucji z majątku wspólnego małżonków

 

Kancelaria czynnie uczestniczy również z postępowaniu egzekucyjnym, poprzez stałą współpracę i kontakt z komornikiem, dzięki czemu uzyskujemy na bieżąco informacje o etapie postępowania, wynikach poszukiwania majątku dłużnika, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji co do kierunku dalszej windykacji.

 

Wycena kosztów windykacji odbywa się bezpłatnie.
W celu wyceny proszę o przesłanie na adres mailowy j.saderska@saderska.pl następujących informacji:

• nazwa Dłużnika i miejsce siedziby/zamieszkania

• forma prawna dłużnika

• kwota należności głównej

• termin płatności

• rodzaj należności (faktura, pożyczka, wyrok sądowy…)

• informację na jakim etapie znajduje się dochodzenie roszczenia

• czy należność została zabezpieczona oraz ewentualnie rodzaj zabezpieczenia