Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedmiot działania stanowią następujące obszary:

Tworzenie nowych podmiotów:

 1. spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, spółki cywilne oraz konsorcja
 2. fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa, oddziały
 3. rejestracja jednoosobowych działalności gospodarczych
  w zakresie:
  • umowy spółek,
  • stosowanie klauzul antykonkurencyjnych,
  • aporty: zarówno przedsiębiorstw jak i innych składników,
  • powoływanie organów spółek,
  • określenie wkładów do spółki,
  • przeprowadzanie postępowania rejestrowego.

Bieżąca obsługa istniejących podmiotów w zakresie:

 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek,
 • odpowiedzialność przystępującego wspólnika za zobowiązania spółki,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza wspólników,
 • odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 KSH),
 • pozbawienie prawa do reprezentacji,
 • ustalenia dot. sposobu wykonywania prawa do reprezentacji a ochrona osób trzecich,
 • postępowanie w razie sporu pomiędzy wspólnikami,
 • dokumentacja zgromadzeń i uchwał,
 • rozliczenia finansowe pomiędzy wspólnikami,
 • roszczenia o wypłatę i podział zysku,
 • prawa lub jego braku spadkobierców zmarłego wspólnika do wstąpienia do spółki,
 • prawa małżonka w spółce,
 • przekształcenia, połączenia, podziały spółek,
 • postępowanie likwidacyjne,
 • wystąpienie wspólnika ze spółki,
 • przeniesienie praw i obowiązków wspólnika,
 • wypowiedzenie umowy spółki.

Zakładanie spółek, rejestracja spółek i przedsiębiorców

Wspomagam Klientów na etapie zakładania i rejestracji spółek oraz działalności gospodarczej. Zakres obejmuje wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego:

 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółko z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki akcyjne

Dzięki moim działaniom rejestracja spółki przebiega sprawnie i ogranicza koszty do niezbędnego minimum. Zakładanie spółki w pigułce:

 1. Wybór formy spółki – wybór odpowiedniej spółki jest najbardziej istotny, bowiem musi odpowiadać potrzebom Klienta, ustalany jest na podstawie obszernego wywiadu, a forma prawna zależna jest od rozmiaru prowadzonej działalności, okresu przez jaki przedsięwzięcie ma funkcjonować, relacji pomiędzy wspólnikami i kapitału początkowego.
 2. Umowa spółki – kolejnym krokiem przy zakładaniu spółki jest sporządzenie umowy spółki. Na tym etapie przygotowywana jest dokumentacja w zależności od rodzaju spółki, również we współpracy z notariuszem.
 3. Rejestracja spółki – końcowy etap zakładania spółki to postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmuje przygotowanie wniosków do KRS oraz całe postępowanie sądowe.

Oczywiście również reprezentuję i przygotowuję wnioski w przypadku konieczności rejestracji w KRS zmian zarządu, umowy spółki czy innych danych podlegającyh wpisowi do KRS.

Przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Na pewnym etapie z uwagi na rozwój, optymalizację kosztów lub w związku ze sprawami rodzinnymi konieczna jest zmiana formy prawnej czyli przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę lub zmiany formy prawnej spółki. Kodeks spółek handlowych zawiera elastyczne przepisy, pozwalające dobrać formę prawną do aktulanych potrzeb biznesowych. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, dlatego zapraszam do przeprowadzewnia wstępnej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz celów właścicieli/wpólników. Gwarantuję, ze dobierzemy formę spółki odpowiednią do potrzeb i przebrniemy przez proces od podjęcia decyzji do formalności rejestrowych. W zakresie usługi jest analiza przedsiębiorstwa, dokonanie wyceny, przygotowanie uchwał, zgromadzenia, współpraca z notariuszem, postępowanie resjestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Połączenia, podziały spółek

Czasami niezbędna jest konsolidacja przedsięwzięć biznesowych lub ich podział z uwagi na różnorodność działań lub projektów, co pozwala na optymalizację kosztów prowadzonej działalności, albo samodzielny rozwój poszczególnych jej gałęzi. Wspomagam Klientów w całym procesie związanym z analizą potrzeb, wyceną majątku, doborem odpowiedniej procedury i formy prawnej spółki, przygotowanie uchwał, zgromadzenia, współpraca z notariuszem, postępowanie resjestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany właścicielskie – sprzedaż udziałów

Usługa obejmuje doradztwo i przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lub kupnem udziałów i akcji w spółkach handlowych czyli z o.o. i akcyjnych oraz w spółkach osobowych czyli jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w tym również podlegających zajęciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. W zakresie usługi lezy również analiza stanu finansowego i prawnego spółki

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Dotyczy zarówno przedsiębiorstwa spółki jak i przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej. Dokonujemy analizy finansowej, ustalamy majątek przedsiębiorstwa, przygotowujemy umowę sprzedaży, również we współpracy z notariuszem jeżeli jest taka konieczność. Każda sprzedaż jest analizowana również pod względem podatkowym.

Podwyższenie/obniżenie kapitałów/wkładów, aport przedsiębiorstwa oraz innych składników niematerialnych, dopłaty wspólników

Dokapitalizowanie spółki w celu uzyskania dofinasowania jest jednym z procesów niezbędnych w trakcie rozwoju spółki lub pokrycia strat. Podwyższenie kapitału/ wkładów lub dopłaty są jedną z podstawowych form uzyskania przez spółkę dodatkowych środków na prowadzenie działalności. Jedną z możliwości jest dokonanie aportu lub wniesienie dopłat przez wspólników/udziałowców. Z uwagi na stopień skomplikowania zawsze doradzam Klientom podjęcie decyzji w tym zakresie po dokonaniu analizy prawnej i podatkowej planowanego dofinasnowania.

Przedsiębiorstwo rozumiane jako zespół składników materialnych i niematerialnych może stanowić bardzo korzystną, również podatkowo, formę pokrycia nabytych udziałów w spółce każdego rodzaju. Wymaga to dokonania profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa, jego składników i możliwości aportowych. Kancelaria wykonuje wszystkie te czynności we współpracy z księgowością przedsiębiorstwa, dokonujemy wyceny, przygotowujemy uchwały, dokumenty przeniesienia oraz dokonujemy rejestracji zmian w KRS. Podobnie z aportem innych składników majątkowych np. wierzytelności, środków trwałych, wartości prawnych i niematerilanych takich jak prawa autorskie.

Zgromadzenia, podejmowanie uchwał w spółkach.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa mogę reprezentować również interesy wspólników/udziałowców/akcjonariuszy spółki na zgromadzeniach. Wykonuję również przygotowanie protokołów zgromadzenia, treści uchwał, doradztwo zakresie konieczności podjęcia uchwał w zakresie prowadzenia spraw spółki zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz treścią umowy spółki.

Konflikt wspólników

Doradzam również działania w przypadku trudnych i konfliktowych relacji pomiędzy wspólnikami/udziałowcami/akcjonariuszami. Doradztwo dotyczy również zaskarżania uchwał podjętych przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy, rozwiązywania kwestii związanych z wyłączeniem wspólnika z głosowania, ze spółki.

Likwidacja spółki/działalności gospodarczej

Doradztwo w zakresie likwidacji spółki obejmuje obejmuje przygotowanie stosownych oświadczeń wspólników, uchwał wspólników, złożenia wniosków do KRS lub CEDiG, analizę sytuacji majątkowej spółki lub przedsiębiorstwa oraz skutki finansowe i podatkowe planowanej likwidacji. Wstępna analiza pozwala na przeprowadzenie procesu likwidacji bezproblemowo oraz obranie sposobu likwidacji jak najbardziej korzystnego dla przedsiębiorcy/wspólników/udziałowców/akcjonariuszy.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: