Upadłość przedsiębiorcy

Przepisy ustawy upadłościowej stosuje się do:

 1. Przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej).
 2. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 3. Wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.
 4. Wspólników spółki partnerskiej.

Nie można ogłosić upadłości:

 1. Skarbu Państwa;
 2. Jednostek samorządu terytorialnego;
 3. Publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. Instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
 5. Osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Uczelni;
 7. Funduszy inwestycyjnych.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: